Kategori: C#

Umut Yazılım - Logo Ürünlerinde ve Yazılımda 20 yıllık tecrübe..

Grid koşullu biçimlendirme

Devexpress gridcontrol koşullu biçimlendirme aşağıdaki gibi yapılmaktadır. private void gridView1_RowStyle(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowStyleEventArgs e){GridView View = sender as GridView;if (e.RowHandle >= 0){// string Kategori = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[1]); // kolon indexi ilestring gidervarmi = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle, View.Columns[“GIDERVARMI”]); // Kolon adı ile if (gidervarmi !=””){e.Appearance.BackColor = Color.Green;e.Appearance.ForeColor = Color.White;//e.Appearance.BackColor2 = Color.Green;// sadece BackColor ‘e renk verirseniz satır tek renk…
Devamı

C# buton click event çağırma

Aşağıdaki kod ile butona ait click olayı tetiklenir. btngetir_Click(sender, e);

Gridcontrol hangi satır seçili ise form kapanınca aynı satır üzerinde konumlanma.

int row1 = gridView1.LocateByValue(“SIPARIS_NO”, sipno, null);gridView1.FocusedRowHandle = row1;

Gridcontrol Son satıra konumlanma

Aşağıdaki kod ile form açıldığında en son satıra konumlandırma yapılabilir. gridView1.FocusedRowHandle = (gridView1.DataRowCount – 1);

Devexpress Gridview Satırları Silme

Aşağıdaki kod ile gridview e ait bütün satırları kolonları silmeden boşaltabilirsiniz. while (gridView1.RowCount != 0){gridView1.SelectAll();gridView1.DeleteSelectedRows();}

C# sql class da parametre kullanımı

C# sql veritabanı işlemlerinde db class a sql parametreli gönderme örneği.

C# Dosya Kopyalama

C# kodlarında dosya koplayama işlemidir. Ayrıca System.Diagnostics.Process.Start Methodu ile kopyalanan dosyayı açabiliriz.

Kayıt Silinme onayı

if (XtraMessageBox.Show(“Kayıt Silinecektir Eminmisiniz??”, “Bilgilendirme”, MessageBoxButtons.YesNo) != DialogResult.No){int secilenId = int.Parse(gridView1.GetFocusedRowCellValue(“FATID”).ToString());MySqlClass.SqlExecute(“delete from SATISLAR WHERE ID=” + secilenId + “”, “local”);}

C# CheckedListBox İşlemleri

SqlClass.dsGenel = SqlClass.GetDataset(“SELECT ID,ADI FROM [dbo].[CARI_GRUBU]”, “CARI_GRUBU”, “local”);for (int i = 0; i < SqlClass.dsGenel.Tables[“CARI_GRUBU”].Rows.Count; i++){this.chcgrubu.Items.Add(SqlClass.dsGenel.Tables[“CARI_GRUBU”].Rows[i][“ADI”].ToString());} string sqlCumle = “SELECT [CARIID] ,[CARITUR] FROM [CRM].[dbo].[CARI_KATEGORI] where TRCODE=1 AND CARIID=” + id + “”;DataTable dt = SqlClass.GetDataTable(sqlCumle, “local”);foreach (DataRow dr in dt.Rows){string gelen = dr[1].ToString();for (int i = 0; i < chcgrubu.Items.Count; i++){if (chcgrubu.Items[i].ToString() == gelen.ToString()){chcgrubu.SetItemChecked(i, true);}}}